استان مرکزی درسال 1356 باده شهرستان به مرکزیت اراک بعنوان استان مرکزی از استان تهران (مرکز) منتزع وبعداً شهرستانهای کاشان وقم ازاستان مرکزی منتزع گردید. دامپزشکی درموقع تشکیل استان تنها دارای 3نفر دامپزشک درشهرستانهای اراک – ساوه وتفرش ویک واحدساختمان اداری فنی دراختیار داشت. درسال 1369 اداره دامپزشکی استان به شبکه ارتقاء یافت وبراساس قانون تفکیک وظائف، دامپزشکی ازوزارت کشاورزی به وزارت جهاد سازندگی محول گردید. درسال 1376 شبکه دامپزشکی به اداره کل ارتقاءیافت درحال حاضر اداره کل دامپزشکی استان باتعداد 9 واحد ساختمان اداری فنی، 6 واحد خانه بهداشت دام، 6 واحد پست وقرنطینه دامی، و2 واحد قرنطینه دامی بین استانی به فعالیت مشغول میباشد.