آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.bugtraq.ir
عنوان انگليسى Bugtraq
عنوان فارسى رسانه امنیت دیجیتال
توضيحات امنیت شبکه های دیجیتال امروزه به عنوان یک علم با طرفداران بسیاری رو به روست و به حدی رشد و تکامل آن سرعت گرفته است که هیچ کس نمی تواند به تنهایی وقوف کاملی نسبت به آن پیدا کند. شما می توانید در این سایت آخرین آسیب پذیری های امنیتی به همراه آخرین مکمل های امنیتی را بیابید
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader