> گروه بازرگانی و تحقیقات فراسپهر
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.farasepehr.com
عنوان انگليسى Farasepehr
عنوان فارسى گروه بازرگانی و تحقیقات فراسپهر
توضيحات گروه مشاوران بازرگانی و تحقیقات فرا سپهر، گـردآوری تخصص های گونـاگون در یک مجموعه هماهنگ است نتیجه این انـدیشـه، توانـایی ارائه خدمات تاثـیر گــذار در شرکت های در حــال پیشــرفت است بدون شک از طــراحی یک ایده بالـقوه و امـکان سنجی های صحیح تا سازماندهی و ایجاد ارتباط با مراکز مرتبط با موضوع تا ایجــاد قدرت در مواجهه با مشکلات و یافتن بهتـرین راه کارهــا از تعیین کننده ترین عوامــل در شکل گیری مجموعه های بزرگ و موفق است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader