آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.iranidic.com
عنوان انگليسى Iranidic
عنوان فارسى شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
توضيحات به منظورتحقق بخشیدن به یکی از اهداف اقتصادی دو لت جمهوری اسلامی ایران مبنی برتوسعه و رشد صنعت کشور براساس قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رهنمود وزیر محترم صنایع وقت و ریاست محترم کل بانک مرکزی جمهو ری اسلا می ایران درمهرماه سال1375هسته اولیه موسسین شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی درقالب کمیته راهبری متشکل ازاشخاص متخصص وخبره شکل گرفت
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader