شرکت نیک پردازش، همگام با صنعت خودرو سازی کشور و در جهت پیشبرد الگوی تکنولوژی جهانی و ایجاد مهارت نو، صرفه جویی دروقت، نیروی انسانی منابع مالی و نیز برای بهبود بخشیدن به کیفیت و کمیت تعمیر خودروهای انژکتوری مفتخر است با ارائه محصولات جدید و متفاوت خود بتواند گام بزرگی را درجهت نیل به اهداف فوق بردارد.