سایت بیرجند نیوز شامل اخبار ویژه استان خراسان و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و ... می‌باشد.