این شرکت در ساخت ساختمانهای مربوط به صنایع و کارخانجات فعالیت می کند.