ماهنامه ساختمان به ارائه مطالب علمی و مقالات تخصصی در زمینه ساختمان سازی و شهر سازی، معرفی سیستمهای نوین ساختمان سازی، ساخت و ساز شهری و... می پردازد.