این سایت به معرفی نرم افزری برای بانک اطلاعاتی و شامل خرید و فروش و حسابداری می‌باشد.