شـرکت داده ورزان هامـون در سال 1375 با هدف ارائـه خدمات و تولیدات حرفه‌ای در زمینه فن‌آوری اطلاعـات و ارتباطـات(ICT)‌ و خصـوصاً نـرم‌افـزار به مشـتریان دولتی و خصـوصی در داخـل و خارج از کشـور تأسیس شده است.مأمـوریت ما مشاوره،‌طـراحی و تولیـد انـواع نـرم‌افزارهای تخصصی و کاربـردی، طـراحی و ساخت پایگـاههای اطلاع رسانی اینتـرنتی، پورتال‌ها و نـرم‌افـزارهای تحت وب، ‌ارائه راهکـارهای مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطـات، سیستم‌های دریافت و پـرداخت الکتـرونیکی و طـراحی حرفه‌ای فونت برای متقاضیان در داخـل و خـارج از کشـور می باشد.