شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) براساس تبصره ٢٩ قانون بودجه سال ١٣٧٦ کشور و به منظور اجرای پروژههای توسعه صنعت روی تاسیس گردید. در دی ماه ١٣٧٦ با تشکیل کمیته راهبری توسط وزارت معادن وفلزات وقت عملا تلاش و فعالیت جهت تشکیل شرکتی به صورت سهامی عام به منظور ایجاد ظرفیت های جدید تولید روی به میزان یکصد هزار تن در سال آغاز گردید و با جلب مشارکت ٢٧ نهاد ملی و منطقه ای به عنوان هیات موسس وبا اخذ تاییدیه از اداره ثبت زنجان در تاریخ ٢١/١١/١٣٧٦ نسبت به عرضه سهام به عامه مردم ایران اقدام شد.