این سایت بخش فیزیک دانشگاه آکسفورد را به شما معرفی می‌نماید. این مرکز یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های تحقیقاتی در زمینه‌ی فیزیک در کشور انگلستان محسوب می‌شود. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی در مورد بخش‌های مختلف این مرکز مثل بخش:فیزیک نجومی ، فیزیک‌سیارات ، اقیانوس‌ها ، فیزیک اتمسفری ، فیزیک‌اتمی ، لیزر ، فیزیک‌مواد کندانس‌شده(ماده‌چگال) ، فیزیک‌ذرات‌و بخش‌فیزیک‌تئوری‌به‌دست‌آورید.این‌ســایت شما را با خدمات و تسهیلات این دانشکده آشنا می‌سازد و شما می‌توانید در زمینه‌هایی چون فیلم‌های نازک کرایوژنیک و مغناطیس از تسهیلات این دانشگاه بهره‌مند شوید.