پیشنهاد تاسیس انجمن آهن و فولاد ایران در زمان برگزاری سمپوزیوم فولاد 78 در دانشگاه صنعتی اصفهان، توسط جمعی از اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و صاحبنظران صنعت فولاد کشور مطرح شد. با حمایت وزیر محترم صنایع و معادن و مدیر عامل ارجمند شرکت ملی فولاد ایران ، هئیت موسس انجمن تشکیل گردید. سپس اولین مجمع عمومی انجمن برای تصویب اساسنامه و تعیین اعضای هیئت مدیره در آبانماه سال 1378 در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار گردید و در تاریخ 1379/8/26 اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند و فعالیت انجمن رسما آغاز گردید.