سایت اینترنتی فارسی سازمان ملل متحد اسناد کلیدی ملل متحد را به زبان فارسی آورده است که برای استادان، دانشجویان، روزنامه نگاران وپژوهشگران رشته های حقوق، روابط بین الملل، علوم سیاسی، محیط زیست و سایر رشته ها و پژوهش های مربوط به سازمان ملل قابل استفاده است .