این سایت توضیحاتی را درباره‌ی مرکز فیزیک دانشگاه Brock به شما ارائه می‌دهد. فیزیک مبحث بسیار گسترده‌ای می‌باشد و شما می‌توانید مطالعه خود را از ذرات و اتم‌های ماده شروع کرده و تا کهکشان‌ها و ستاره‌ها گسترش دهید. این مرکز شما را با ذرات بنیادی چون الکتـرون‌ها آشنا می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید با اساتید و محققان این‌مرکز و برنامه‌های تحقیقاتی این دانشگاه آشنا شوید. قسمت اعظم فعالیت‌های تحقیقاتی این مرکز در زمینه‌های آلیاژهای Quasicrystalline ، ســوپــرهــادی‌هــایHigh-TChigh-TC به‌صورت کریستال‌های منفرد و یا فیلم‌های نازک ، خصوصیات اپتیکی اکسید نیمه هادی‌هاورزونانس‌های مغناطیسی هسته انجام می‌شود.