هفته نامه آتیه شامل سرمقاله، رویداد، گزارش و غیره می‌باشد که هفته‌ای یکبار منتشر می‌شود.