وب سایت روزنا بخش خبری آنلاین روزنامه ی اعتماد ملی است که وابسته به حزبی به همین نام (اعتماد ملی ) است.