مرکزی برای معرفی و فروش تابلو ها و زیر انداز های نمد می‌باشد.