> نشریه الکترونیکی بلوط
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.balout.ir
عنوان انگليسى Balout
عنوان فارسى نشریه الکترونیکی بلوط
توضيحات نشریه ی الکترونیکی بلوط بر آن است که آیینه ای برای فرهنگ و هنر و کرمانشاه باشد. این نشریه علاوه بر پرداختن به موضوعات مذکور گزیده ی آثار صاحبان قلم و اندیشه را که در هفته نامه ی صدای آزادی هر هفته منتشر می شود انعکاس می دهد و نیز دوست می دارد آثار کردی (ترجیحا کلهری و لکی) را از شما مخاطبان ارجمند در این سایت ارائه نماید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader