شرکت ساجیران طراحی و اجرای پروژه های دکوراسیون اداری را بر عهده دارد.