شرکت رقص راه ابریشم گروه زنانه رقص این شرکت رقصهای باستانی، سنتی و امروزه کشورهای ایران، افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، آذربایجان و دیگر جمهوریهای تازه استقلال یافته را اجرا می کنند.