شبکه تنبک یک سایت غیرتجاری که با هدف ارتقای هنر تنبک و معرفی نوازندگان این ساز ایرانی بوجود آمده است که شامل مقاله ها، مروری بر کتابها و اطلاعاتی در مورد نوازندگان تنبک می باشد.