ابتدا کاشیکاری در کار گا ههای مخصوص مسجد بصورت سنتی و دستی انجام می گرفت و این هنر از سا ل ۱۳۶۵ تحت پو شش شرکت کاشی سنتی گوهر شاد با مکا نیزه کردن بخش عظیمی از تولید زیر نظر افراد متخصص با کیفیت بالا کار خود را ادامه می دهد ، و علاوه بر انجام کا رهای مربوطه به اما کن متبرکه تحت پوشش اداره اوقاف آ ما ده پذیرش سفا رشا ت مختلف می با شد .