آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.samarkandmagazine.ir
عنوان انگليسى Samarkand Quarterly
عنوان فارسى فصلنامه سمرقند
توضيحات سمرقند فصلنامه ای است که هر شماره به بررسی زندگی و نقد مهم ترین آثار مشاهیر ادب جهان میپردازد. این مجله در طول سه سال (هر سال چهار شماره)، بزرگان ادبیات غرب را معرفی خواهد کرد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader