پیشگام سافت شامل برنامه نویسی، طراحی وب به صورت ایستا و پویا، مشاوره در تولید نرم افزار، امنیت نرم افزار وغیره می‌باشد.