سایت دید گرافیک شامل خلاصه ای از تاریخچه، ساختار، طراحی الکترونیکی، کاربران، اخبار و غیره می‌باشد.