سایت گروه امداد امنیت کامپیوتری ایران درباره گروه امداد، راهنماییها، اخبار و هشدارهای امنیتی، مقالات، ابزارها و سایتهای امنیتی می‌باشد.