فعالیت امن افزار گستر شریف در زمینه حفاظهایی در سطوح مختلف، فیلتر URL، فیلترنامه الکترونیکی، مدیریت کلید، حفاظهای خانگی و رده بندی آدرس های اینترنتی می‌باشد.