آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ezsoftech.com/stories/default.asp
عنوان انگليسى Moral Stories
عنوان فارسى داستانهای اخلاقی
توضيحات داستانهای اخلاقی شامل بخشهای ۱۴ مصن از گناه، معصومین، اصحاب، قرآن مقدس، حکایت، گوناگون، منبع خارجی، حسین مظلوم، ازدواج مسامانان، حج بیت الله الحرام و ....می باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader