سایت معارف شامل معرفی معارف و فعالیتهای آن، اخبار، مجله علمی، کتب و مواد آموزشی، نشریه معارف و غیره می‌باشد.