سایت قرآن شامل صوت قرآن با صدای استادان، تلفظ صحیح، ترجمه قرآن به پنج زبان، دیکشنری اسلامی و قرآنی و غیره می‌باشد.