رسالت-بنیادآموزش اسلامی شامل مسائل اسلامی از قبیل : اذان، قران، زمان نماز، اخبار و مقالات می‌باشد.