سایت ایلات بختیاری ایران حاوی اطلاعاتی در مورد ایلات بختیاری ایران، تاریخ، محل زندگی آنها و غیره می‌باشد.