شرکت قطعات محوری خراسان قبل از اینکه بصورت شرکت به ثبت برسد به عنوان یکی از کارخانجات اقماری شرکت قطعات اتومبیل ایران مشغول به کار بوده است.