Icerli تنها شرکت رسمی و با مجوز برای تحقیقات در زمینه صنایع مواد سلولزی و لیگنوسلولزی در ایران می باشد که دارای درجه مهندسی مشاور توسط سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.<br /> Icerli توسط یونیدو ( سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )به عنوان یک مرکز برای تدوین خط مشی و ارزیابی و تحقیق در زمینه منابع سلولزی مورد تأیید قرار گرفته است. این مرکزدرتاریخ 1358 توسط 60 کارخانه بزرگ در زمینه صنایع سلولزی و باهدف تحقیقات در زمینه پروژه های منابع و صنایع سلولزی ، تأسیس گردید. Icerli تحت پوشش وزارت صنایع ومعادن عمل می کند و براساس اساسنامه خود ، موظف است سرویس های مهندسی وتحقیقاتی رابرای واحدها ی صنعتی مربوطه از طریق انتفاعی فراهم آورد. در راستای ارائه سرویسهای مذکور ICERLI بهمراه موسسات آموزش دیگر ونیزدانشگاهها ، توانسته است در طرحها ی توسعه واحدها ونیز حل مسائل آنان ، کمکهای ارزنده ای ارائه نماید .