خدمات زمین و حفاری کارون فعال در زمینه حفاری، اکتشاف، حمل و نقل و مشاوره می‌باشد.