پارس پنگان تولید کننده سوپاپ توپ شناور و سوپاپ توپ سوارشده سرمحور می‌باشد.