ایستگاه هواشناسی اراک درسال 1327 درخیابان مخابرات فعلی تأسیس شد وآقای فردوسی مسئولیت ایستگاه را برعهده داشتند سپس درسال 1340 ایستگاه به پل فرنگی با مسئولیت آقای فرزام منتقل شددرسال 1345 به پل برق وسپس درسال 1353 به خیابان عباس آباد نقل مکان داده شد دراین دوره مسئولیت اداره هواشناسی برعهده آقای غلامی نژاد بوده است. هواشناسی اراک دربین سالهای 64-1359 درساختمان فرودگاه قدیم اراک (شهرک قدس) تحت مدیریت آقای گلستانی بوده است واز سال 1364 به سه راه خمین کیلومتر 8 جاده تهران انتقال یافت واز سال 1369 آقای مهندس نظام آبادی مدیریت آنرا برعهده داشتند. درسال 1374 هواشناسی اراک به اداره کل ارتقاء یافت ومدیریت آنرا تاکنون آقایان مهندس نظام آبادی، مهندس امیر شقاقی، مهندس زندی، مهندس فلاح ومهندس دوست محمدی برعهده داشته‌اند.