اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی بر اساس ماده 151 قانون برنامه توسعه سوم تنها متولی آموزشهای غیررسمی فنی و حرفه‌ای کوتاه مدت بوده که فعالیتهای آموزشی خود را در دو بخش دولتی وغیردولتی سازماندهی نموده است .اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان در سال 1382 با در اختیار داشتن 16 مرکز ثابت فعال ، 40 تیم سیار و تحت پوشش قرار دادن 5 پادگان و 16 کارخانه یا شهرک صنعتی در سطح استان به امر ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای مشغول میباشد.<br /> علاوه بر امکانات دولتی در ابتدای سال جاری 228 تعداد آموزشگاه آزاد فنی وحرفه‌ای (بخش خصوصی) زیر نظر اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان مشغول فعالیت میباشد.