آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.eks.co.ir
عنوان انگليسى Electric Khodro Shargh Company
عنوان فارسى شرکت الکتریک خودرو شرق
توضيحات فعالیت شرکت الکتریک خودرو شرق در زمینه :
۱ـ طراحی و تولید دسته سیم انواع خودرو.
۲ـ ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه طراحی خطوط تولید دسته سیم.
۳ـ مشارکت در ایجاد خطوط تولید دسته سیم می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader