فعالیت شرکت الکتریک خودرو شرق در زمینه : <br /> ۱ـ طراحی و تولید دسته سیم انواع خودرو.<br /> ۲ـ ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه طراحی خطوط تولید دسته سیم.<br /> ۳ـ مشارکت در ایجاد خطوط تولید دسته سیم می‌باشد.