این کمیته تصمیم گرفت تا با یکی از بزرگترین شرکتهای آموزش IT دنیا که سابقه ای 23 ساله در ارائه شیوه‌های آموزشی IT داشته و هم اکنون حدود 3880 مرکز آموزشی را در سراسر دنیا اداره می نماید قرارداد همکاری منعقد نماید. برای عملی شدن این همکاری، مقرر شد شرکتهای عضوجهت ارائه خدمات آموزشی بین المللی IT، اقدام به تأسیس یک شرکت جدید بنماید که در که در نهایت شرکت بین المللی آموزش علوم و فن آوری اطلاعات سروش سپاهان (سیتکو) با حضور 19 شرکت کامپیوتری معتبر اصفهان تأسیس و مهر ماه 82 با حضور مقامهای محلی به طور رسمی افتتاح گردید.