شرکت باختر بیوشیمی تولید کننده انواع دارو از قبیل: آنتی ویرالس، آنالجسیکس، انسایدز، آنتی سایچوتیکس، آنتی دپرزنتس، آنتی اپلپتیکس و غیره می‌باشد.