فعالیت گروه مهندسین مشاور یکم در زمینه معماری، عمران، ساختمان سازی، مهندسی فنی و الکتریکی می باشد.