شرکت پیراز مشاوره در نقشه کشی، معماری و مهندسی، زیباترین طراحی، ساخت درست، پروژه های انجام شده از قبیل: آموزشی، ساختمانهای تحقیقاتی، مراقبت از سلامتی، مذهبی، کتابخانه، ساختمانهای اداری، ساختمانهای صنعتی، ساختمانهای مسکونی می‌باشد.