شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) در سال 1345 طی شماره 11168 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران و با نام شرکت سهامی یکدل ثبت گردید و در آبان ماه 1350 نام شرکت به سرمایه گذاری البرز (سهامی خاص) تغییر یافت و در سال 1353 از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد و در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و سهام آن مورد معامله قرار گرفت. این شرکت 24 شرکت تولیدی و خدماتی را تحت پوشش خود دارد. که این شرکتها در 4 گروه دارویی، شیمیایی، خدماتی و سایر تقسیم بندی شده اند و با احتساب شرکتهای اقماری این شرکتها در مجموع 20 شرکت در گروه سرمایه گذاری البرز قرار دارند. <br /> شرکت سرمایه گذاری البرز علاوه بر شرکتهای فوق که در آنها سهامدار عمده محسوب می شود در چندین شرکت بورسی دیگر نیز سرمایه گذاری کرده و سهام آنها را در بورس اوراق بهادار تهران خرید و فروش می کند.