شامل خبرهای ورزشی، علمی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی می باشد.