درباره بابل، اخبار و آگهی، معرفی شرکتها، دانش واندیشه، معرفی پزشکان، جوانان و غیره می‌باشد.