شامل بانک اطلاعاتی استان فارس و کل کشور، راهنمای سرمایه گذاری، مشوقهای مالیاتی و الویتهای صنعتی می‌باشد.