ارائه کارتها و تجهیزات ایمنی و سیستمهای مدار بسته، دستگاه VDR برای تبدیل ورودیهای تصویری از روی دوربین، تلویزیون، ماهواره و غیره، مبدل کاست که قابل نصب روی کامپیوتر است.